rodo

W związku z wejściem w życie nowych regulacji o ochronie danych osobowych zwanych "RODO" pragniemy spełnić wobec Państwa obowiązek informacyjny.

 

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie -  udzielona przez Państwa zgoda. 

 

Administratorem Państwa danych jest ABC DIGITAL Piotr Wieczorek z siedzibą przy ul. Wilków Morskich 2, 71-063 Szczecin; tel. 91 484 19 97; mail: biuro@abcdigital.pl.

W sprawach związanych z ochroną danych możecie się Państwo z nami kontaktować listownie, wysyłając korespondencję  na adres firmy, mailowo pod adresem ado@abcdigital.pl lub telefonicznie: 91 484 19 97.

Państwa dane przetwarzane są w następujących celach:

 •          Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowaniem się z klientem w związku z jej realizacją (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 •          Rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 •          Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych)
 •          Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 •          Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność)
 •          Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te z uwagi na inne obowiązujące przepisy prowadzone są przez ABC DIGITAL jedynie na podstawie posiadanych zgód)               
 •          Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności).

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

 •          podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
 •          bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
 •          organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS)
 •          podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom systemów zewnętrznych wspierającym naszą działalność.

Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej firmyi i zachowania zasady rozliczalności.

 •          Dokumenty rozliczeniowe - księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
 •          Dokumenty związane z rękojmią - dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
 •          Dane dla celów marketingowych - w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania; w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu ABC DIGITAL Piotr Wieczorek – do czasu wniesienia sprzeciwu.
 •          Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego - przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.

 

Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

 

Ponadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy transakcji, czyli po prostu realizacji zamówienia z ABC DIGITAL Piotr Wieczorek.

W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.

polityka privat

Informacje na temat naszej Polityki Prywatności ABC DIGITAL uzyskasz wybierając: http://abcdigital.sklep.pl/content/6-polityka-prywatnosci

Z poważaniem

Administrator Danych Osobowych

ABC DIGITAL